Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (εικονογραφία)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία)


Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία, 1908)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία, 1888)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω (χρωμολιθογραφία, 1908)

Η άφιξις της Θεοτόκου εις Άθω και η υποδοχή αυτής υπό των ειδωλολατρών (ζωγραφικός πίνακας)

Η άφιξη της Θεοτόκου στον Άθω όπως περιγράφεται στα Πάτρια του Αγίου Όρους

Το κείμενο των Πατρίων έχει δημοσιευθεί τόσο από τον Μανουήλ Γεδεών όσο και από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο. Ωστόσο, ο Μανουήλ Γεδεών δημοσιεύει το κείμενο από τον κώδικα της μονής Παντοκράτορος 135 του 17ου αιώνα, ενώ ο Σπυρίδων Λάμπρος από τον κώδικα της μονής Διονυσίου 132, επίσης του 17ου αιώνα. Καμία από τις δύο εκδόσεις δεν είναι φιλολογικές, δηλαδή με κριτική έκδοση, και δεν προέρχονται από κάποιο από τα παλαιότερα χειρόγραφα. Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ακολούθως δίνεται διπλωματική μεταγραφή του κειμένου από τον κώδικα Oxford Lincoln College 29, το παλαιότερο χρονολογημένο ελληνικό χειρόγραφο (1548). Ο κώδικας είναι ο παλαιότερος χρονολογημένος, με το κείμενο των Πατρίων, στα φφ. 202-211v, να φέρει χρονολογία στο τέλος 7056, δηλαδή 1547/48. 

(Πηγή: Νίκος Λιβανός, Οι διηγήσεις με τίτλο "Ἀνάμνησις μερικὴ περὶ τοῦ Ἄθω ὄρους, τὰ λεγόμενα Πάτρια" (BHG 1054u) και η πατριογραφία του Αγίου Όρους, 10ος-17ος αι. Βόλος 2020. Διδακτορική διατριβή)

Ἀνάμνησις μερική, περὶ τοῦ ἁγίου ὄρους | τοῦ Ἄθω· τὰ λεγόμενα Πάτρια.

Μετὰ τὴν φρικτὴν ἀνάστασιν τοῦ μεγάλου Θ(εο)ῦ καὶ | σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ, ἦσαν ἅπαντες οἱ ἀπόστολοι | ὁμοθυμαδὸν, ἐν τῷ ὑπερόῳ τῆς ἁγί(ας) Σιών, σὺν | Μαριὰμ τῇ μ(ητ)ρὶ τοῦ Κ(υρίο)υ Ἰ(ησο)ῦ. Ἔβαλον οὖν κλήρους | πρὸς ἑαυτοὺς εἰς ἑκάστου τόπου ὄνομα ὁ|ποῖος τοῦ ἀπελθεῖν κηρῦξαι τῶν ἀποστόλ(ων). | Αἰτήσασα καὶ ἡ μ(ήτ)ηρ τοῦ Κ(υρί)ου Ἰ(ησο)ῦ κλῆρον, ὅπως | μηδ’ αὐτὴ εἴη ἄμοιρος· λέγεται δὲ ὅτι

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Κρεπάν Λουΐ-Φιλίπ, Η μάχη του Άθω / Crépin Louis-Philippe, The Battle of Athos

Λουΐ-Φιλίπ Κρεπάν (1772-1851)
Η ναυμαχία του Άθω (1807) • 1827 • Λάδι σε καμβά, 133x198 εκ. • Ιδιωτική Συλλογή
Louis-Philippe Crépin (1772-1851)
The Battle of Athos (1807) • 1853 • Oil on canvas, 133x198 cm. • Private Collection
Η μάχη του Άθω. Το τουρκικό πλοίο και δύο φρεγάτες καίγονται· το πλοίο Sedd-Al-Bakr είναι ακυβέρνητο και ο κυβερνήτης του, ο καπετάνιος Bey, έρχεται δίπλα στο πλοίο του Ρώσου ναυάρχου.

The Battle of Monte-Sancto (Mont Athos); the Turkish vessel and two frigates are on fire; the vessel Sedd-Al-Bakr is unseaworthy, and its commander, Captain Bey, comes alongside the Russian Admiral's.
 

Μπογκολιούμποφ Αλεξέι, Η ναυμαχία του Άθω (19 Ιουνίου 1807) / Bogolyubov Alexei, The Battle of Athos (19th June 1807)

Αλεξέι Μπογκολιούμποφ (1824-1896)
Η ναυμαχία του Άθω (19 Ιουνίου 1807) • 1853 • Λάδι σε καμβά, 163x244 εκ. • Πετρούπολη, Κεντρικό Μουσείο Πολεμικού Ναυτικού
Alexei Bogolyubov (Алексей Петрович Боголюбов)
 (1824-1896)
The Battle of Athos (19 June 1807) • 1853 • Oil on canvas, 163x244 cm. • St. Petersburg, Central Naval Museum

 
Αλεξέι Μπογκολιούμποφ (1824-1896)
Επεισόδιο της μάχης του Άθω. Η κατάληψη του τουρκικού θωρηκτού «Sed-El-Bahr». 19 Ιουνίου 1807" 
Alexei Bogolyubov (Алексей Петрович Боголюбов)
 (1824-1896)
Episode of the battle of Athos. The capture of the Turkish battleship "Sed-El-Bahr". June 19, 1807"

Щербачев О., Афонское сражение / Shcherbachev O., The Battle of Athos
Στογιόγλου Γεώργιος, Άγνωστος "Ενθύμησις" περί της ναυμαχίας του Άθω εν έτει 1807


PDF 

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900), Θαλασσογραφίες του Άθω / Ivan Aivazovsky (1817-1900), Seascapes of Athos

Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Μετά την καταιγίδα, 1854 • Λάδι σε καμβά, 91x65 εκ. • Χάρκοβο, Μουσείο Τέχνης
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
After the storm, 1854 • Oil on canvas, 91x65 cm. • Kharkov, Kharkov Art Museum

Σημείωση: Στο βάθος διακρίνεται ο χαρακτηριστικός ορεινός όγκος του Άθω.
Notes: The characteristic mountain massif of Athos can be seen in the background.

Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Θαλασσογραφία, 1870 • Λάδι σε καμβά, 132×162 εκ. • Γιερεβάν, Εθνική Πινακοθήκη της Αρμενίας
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Sea Landscape, 1870 • Oil on canvas, 132×162 cm. • Yerevan, The National Gallery of Armenia

Σημείωση: Η τοποθεσία του πίνακα προσδιορίζεται στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Διακρίνεται καθαρά η μονή και ο αρσανάς με τον πύργο του.
Notes: The location of the painting is determined in the area of Megisti Lavra. The monastery and the fortress (arsanas) with its tower are clearly visible.
Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Καταιγίδα στη θάλασσα, 1857 • Λάδι σε καμβά, 100x49 εκ. • Μόσχα, Κρατική Πινακοθήκη Τετριακώφ
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Storm on Sea, 1857 • Oil on canvas, 100x49 cm. • Moscow, State Tretyakov Gallery

Σημείωση: Η τοποθεσία του πίνακα προσδιορίζεται στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Διακρίνεται καθαρά η μονή και ο αρσανάς με τον πύργο του.
Notes: The location of the painting is determined in the area of Megisti Lavra. The monastery and the fortress (arsanas) with its tower are clearly visible.

Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Δειλινό πάνω από τη Μεγίστη Λαύρα, 1846 • Λάδι σε καμβά, 83x117 εκ. • Ιδιωτική συλλογή
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Sunset over Great Lavra, 1846 • Oil on canvas, 83x117 cm. • Private collectionΙβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Φεγγαρόφωτη βραδυά, 1848 • Λάδι σε καμβά, 123×192 εκ. • Πετρούπολη, Κρατικό Ρωσικό Μουσείο
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
After the storm, 1848 • Oil on canvas, 91x65 cm. • Saint Petersburg, State Russian Museum 

Σημείωση: Η τοποθεσία του πίνακα προσδιορίζεται στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Διακρίνεται καθαρά η μονή και ο αρσανάς με τον πύργο του. 
Notes: The location of the painting is determined in the area of Megisti Lavra. The monastery and the fortress (arsanas) with its tower are clearly visible
Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Ναυάγιο στον Άθω, 1856 • Λάδι σε καμβά, 97×148 εκ. • Πετρούπολη, Κεντρικό Ναυτικό Μουσείο
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Evening on the Sea, 1856 • Oil on canvas, 97×148 cm. • Saint Petersburg, Central naval Museum

Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Διάσωση στη θάλασσα, 1872 • Λάδι σε καμβά, 95x125 εκ. • Άγκυρα, Προεδρικό Μέγαρο
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Evening on the Sea, 1872 • Oil on canvas, 95x125 cm. • 
Ankara, Presidential Palace

Σημείωση: Ο πίνακας είναι από το ίδιο σημείο με τον πίνακα «Απόγευμα στη θάλασσα». Η τοποθεσία προσδιορίζεται στον κόλπο του Αγίου Όρους (καθότι φαίνεται στο βάθος ο Άθως), στο ύψος της μονής Σιμωνόπετρας.
Notes: The painting is from the same point as the "Evening on the sea" painting. The location is identified in the bay of Mount Athos (as Athos can be seen in the background), at the height of the monastery of Simonopetra.


Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Απόγευμα στη θάλασσα, 1871 • Λάδι σε καμβά, 68x57 εκ. • Μουσείο Καλών Τεχνών του Βόλγκογκραντ
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Evening on the Sea, 1871 • Oil on canvas, 68x57 cm. • Volgograd Museum of fine arts

Σημείωση: Ο πίνακας είναι από το ίδιο σημείο με τον πίνακα «Διάσωση στη θάλασσα». Η τοποθεσία προσδιορίζεται στον κόλπο του Αγίου Όρους (καθότι φαίνεται στο βάθος ο Άθως), στο ύψος της μονής Σιμωνόπετρας.
Notes: The painting is from the same point as the "Rescue at sea" painting. The location is identified in the bay of Mount Athos (as Athos can be seen in the background), at the height of the monastery of Simonopetra.Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1817-1900)
Η μονή Παντοκράτορος και η Σκήτη Προφήτη Ηλία, 1852 • Λάδι σε καμβά, 120×188 εκ. • Πετρούπολη, Κρατικό Ρωσικό Μουσείο
Ivan Aivazovsky (Иван Айвазовский)
 (1817-1900)
Pantokrator Monastery and the Skete of Prophet Elias, 1852 • Oil on canvas, 120×188 cm. • Saint-Petersburg, State Russian Museum

Σημείωση: Η ονομασία του πίνακα στη βιβλιογραφία είναι: Φεγγαρόφωτη βραδυά σε ακτή της θάλασσας της Κριμαίας (Лунная ночь на берегу моря в Крыму). Ωστόσο είναι φανερό ότι απεικονίζει τη μονή Παντοκράτορος του Άθω. Χαρακτηριστικά γι᾽ αυτό αποτελεί ο πύργος της μονής με το υδραγωγείο και επιπλέον η σκήτη του Προφήτη Ηλία πριν την εκτενή ανοικοδόμησή της.
Notes: The name of the painting (in the literature) is: Moonlit Night on the Coast of the Sea in the Crimea (Лунная ночь на берегу моря в Крыму). However, it is obvious that it depicts the monastery of Pantokrator of Athos. Characteristic of this is the tower of the monastery with the aqueduct and also the skete of Prophet Elias before its extensive reconstruction.